Парк природе „Тиквара“

Природно добро ¨Тиквара¨ налази се у јужном делу Бачке на инундационом подручју средњег тока Дунава, на његовој левој обали, протежући се од км 1927 до км 1305. То је јасно омеђен (висока обала, насип и река Дунав) и компактан ритски комплекс. На подручју природног добра доминирају шуме меких лишћара, а читав простор је испреплетан рукавцима Дунава као и барским површинама.

Укупна површина заштићеног природног добра износи 554.52 ха од тога подруцје:

  • резим заштите II степена обухвата 138.85 ха или 25%
  • резим заштите III18-12-24_01-09-28 степена обухвата 415.67 ха или 75%

Заштитна зона Парка природе “Тиквара” обухвата поврсину 351.78 ха

Парк природе „Тиквара“ – 4 годишња доба (видео)Поделите садржај ...