Контакт

УСР „Тиквара“ Бачка Паланка

Адреса: Шеталиште Милана Јанића 5

Место: 21400, Бачка Паланка

Телефон: +381 21 6041333

Факс: +381 21 6041333

Мејл: tikvarasrc@mts.rs

Сајт: www.tikvara.net


Границе заштићеног добра којим управља УСР ,,Тиквара’’ детаљно су описане у одлуци о заштити ПП ,,Тиквара’’:
Кликните на линк Службени лист општине Бачка Паланка
Опис граница налази се у студији о заштити ПП ,,Тиквара’’ покрајински завод за заштиту природе:
Кликните на линк  Покрајински завод за заштиту природе

Граница на реци Дунав опис из Студије о заштити објављено у Службеном листу:

Члан 2 део који се односи на реку дунав:

“…улази у парцелу 7180 (асвалт ка реци Дунав) до западне ивице асфалта и скреће на југ све време пратећи западну ивицу асфалта исте парцеле до парцеле 7234/17 (река Дунав). Граница улази у парцелу реке на дужини од 30 м, где се ломи на запад идући паралелно на удаљености 30м од северне граничне линије парцеле 7234/17 до линије пружања напера. Том линијом иде на запад, па на север до тачке удаљене 30 м од северне граничне линије парцеле Дунава. У наставку граница скреће на запад идући паралелно на удаљености 30 м од северне граничне линије парцеле Дунава до наспрам западне међне тачке парцеле 7205. Граница наставља на запад у дужини од 400 м, да би скренула под правим углом на север до тачке удаље- не 30 м од северне граничне линије реке Дунав, ломи се на запад идући паралел- но на удаљености од 30 м до К.О. Нова Паланка парцела 1060 (река Дунав) до К.О. Младеново.”

Поделите садржај ...